فایل ورد تاثير افزودن ميزان کبالت بر خواص مغناطيسي نرم آلياژنانو کريستال آهن کبالت

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير افزودن ميزان کبالت بر خواص مغناطيسي نرم آلياژنانو کريستال آهن کبالت دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير افزودن ميزان کبالت بر خواص مغناطيسي نرم آلياژنانو کريستال آهن کبالت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير افزودن ميزان کبالت بر خواص مغناطيسي نرم آلياژنانو کريستال آهن کبالت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير افزودن ميزان کبالت بر خواص مغناطيسي نرم آلياژنانو کريستال آهن کبالت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

آلیاژ آهنکبالت؛ دارای خواص مغناطیسی نرم میباشد و در میدانهای متناوب، ساختمان ماشینهای الکتریکی وترانسفورماتورها کاربرد دارد.در این پژوهش آلیاژسازی مکانیکی ترکیبات 50 ، 45 ، 40 ، 35 ، 30 ، 25 ، 20 X=(Fe100xCox) درمدت زمان-های 15 ، 20 ، 25 و 30 ساعت در اتمسفر گاز آرگون تحت عملیات آسیابکاری قرارگرفتند. جهت بررسی فازهای تشکیلشده )کبالت با ساختار FCC , HCP ( و تشکیل محلول جامد آهنکبالت با ساختار BCC آنالیز پراش پرتوایکس روی کلیهی ترکیبات آسیابکاریشده صورتگرفت. به منظور تعیین مورفولوژی ذرات با افزایش زمانآسیابکاری آنالیز میکروسکوپی الکترونی روبشی انجام شد. جهت تشخیص عناصر موجود در نمونه در نقاط مشخص و انتخابی از آن و یا نقشهای از توزیع عناصر موجود در نمونه با توجه به سطح تصویربرداری؛ از آنالیزاسپکتروسکوپی اشعه ایکس انرژی متفرق ) EDS (؛ استفاده شد. ارزیابی خواص مغناطیسی با استفاده از دستگاه مغناطومتر ارتعاشی ) VSM (، به صورت منحنی پسماند صورت گرفت. به طور کلی در در ترکیب حاوی کمترینمیزان کبالت مدت زمان رسیدن به محلول جامد در 30 ساعت آسیاب کاری به دست آمده و در ترکیب دارای 50 درصد وزنی کبالت مدت زمان آلیاژسازی 20 ساعت میباشد. با توجه به ارزیابی خواص مغناطیسی نمونههایسنتزشده، ترکیب Fe60Co40 ، دارای بیشترین مغناطشاشباع، به مقدار (emug) 266 است و مدت زمان بهینه دستیابی به بیشترین خواص مغناطیسی نرم، 15 ساعت آسیابکاری میباشد. میزان نیروی پسماندزا برای ترکیب مورد نظر در مدت زمان بهینه (Oe) 6 / 9 حاصلشدهاست. با افزایش درصد کبالت مدت زمان بهینهی آلیاژسازیروند کاهشی داشتهاست. با توجه به نتایج ارایهشده از تغییرات خواص مغناطیسی با افزایش درصد کبالت مدت زمان بهینهی انجام عملیات آلیاژسازی 15 ساعت و با استفاده از ترکیب آهن- 40 درصدوزنی کبالت بیشترین خواص مغناطیسی به دست آمد.

توضیحات بیشتر