فایل ورد تاثير ميزان نوردگرم و حضور آخال بر خواص کششي و خواص خستگي فولاد 1045 :AISI

لینک دانلود

توضیحات بیشتر