فایل ورد تاثيرحضور 2TiO در ترکيب شيميايي شيشه بر رفتار زينترپذيري و تبلور شيشه-سراميکهاي فلورکاناسيتي

لینک دانلود

 فایل ورد تاثيرحضور 2TiO در ترکيب شيميايي شيشه بر رفتار زينترپذيري و تبلور شيشه-سراميکهاي فلورکاناسيتي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثيرحضور 2TiO در ترکيب شيميايي شيشه بر رفتار زينترپذيري و تبلور شيشه-سراميکهاي فلورکاناسيتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثيرحضور 2TiO در ترکيب شيميايي شيشه بر رفتار زينترپذيري و تبلور شيشه-سراميکهاي فلورکاناسيتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثيرحضور 2TiO در ترکيب شيميايي شيشه بر رفتار زينترپذيري و تبلور شيشه-سراميکهاي فلورکاناسيتي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

امروزه شیشه-سرامیکهای دندانی با خواص مکانیکی و نوری مطلوب از اهمیت ویژه ای در دندانپزشکی ترمیمی برخوردارند. در پژوهش حاضر، خواص فیزیکی و رفتار زینترپذیری شیشه-سرامیکهای دندانیفلورکاناسیتی در حضور افزودنی 2TiO بررسی شد. در این راستا، ابتدا شیشه پایه و نیز شیشه های حاوی سه مقدار مختلف افزودنی 2TiO تهیه شد. این ترکیبات طی فرآیند ذوب در بوته آلومینایی و سردسازی مذابشیشه های حاصل در آب به فریت تبدیل شد. شکلدهی فریتهای مذکور به روش پرس به صورت قرص انجام شد و عملیات حرارتی در محدوده دمایی C ° 950 - 650 انجام شد. برای بررسی رفتار تبلور و نیز شناساییفازهای متبلور شده به هنگام عملیات حرارتی به ترتیب از آزمونهای افتراق حرارتی و پراش پرتوهای ایکس استفاده شد. در نهایت خواص فیزیکی شامل انقباض خطی و جذب آب شیشه-سرامیکهای نهایی، بر حسبدماهای عملیات حرارتی اندازه گیری و با یکدیگر مقایسه شد. نتایج حاصل نشان داد کلیه شیشه-سرامیکهای ساخته شده در محدوده دمایی عملیات حرارتی از رفتار زینترپذیری بسیار مناسبی برخوردار بودند بهطوریکهدر پایان محدوده دمایی مذکور دستیابی به قطعاتی کاملا متراکم با جذب آب صفر از کلیه ترکیبات انتخابی امکانپذیر بود. بر اساس نتایج آزمون پراش پرتوهای ایکس، فازهای بلورین اصلی و فرعی در شیشه-سرامیکهای زینتر شده، بهترتیب فلورکاناسیت ) 4F30O12Si3-2K4-3Na5Ca ( و فلوراید کلسیم ) 2CaF ( بود. مطابق نتایج به دست آمده، در بین شیشه-سرامیکهای ساخته شده، نمونه تهیه شده از ترکیب شیشه پایه )فاقد 2TiO ،) از بیشترین مقدار بلورینگی برخوردار بود.

توضیحات بیشتر