فایل ورد سخت شدگي و نرمشدگي مس در طي فرايند آهنگري چند محوره

لینک دانلود

 فایل ورد سخت شدگي و نرمشدگي مس در طي فرايند آهنگري چند محوره دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد سخت شدگي و نرمشدگي مس در طي فرايند آهنگري چند محوره  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد سخت شدگي و نرمشدگي مس در طي فرايند آهنگري چند محوره،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد سخت شدگي و نرمشدگي مس در طي فرايند آهنگري چند محوره :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

فرایندهای تغییر شکل مومسان شدید (SPD ،(در سالهای اخیر جهت تولید مواد با اندازه دانههای بسیار ریز مورد توجه قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، از فرایند آهنگری چند محوره (MAF (که یکی از فرایندهای تغییر شکل مومسان شدید است، بهمنظور تولید مس خالص تجاری فوق ریزدانه (UFG (استفاده شده است. این فرایند تا سیزده پاس (برابر با کرنش معادل 4/10 (انجام شده است. مشاهدات ریزساختاری با استفاده از میکروسکوپ نوری (OM ،(میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (SEM-FE (و همچنین با استفاده از تکنیک پراش الکترون برگ شتی (EBSD (انجام شده است. بررسیهای رفتار مکانیکی با استفاده از آزمون ف شار صورت گرفت. م شاهدات ریزساختاری نشان دادند که مس خالص تجاری تحت فرایند آهنگری چند محوره، فوق ریزدانه شده است. همچنین م شاهده شد که در پاسهای انتهایی این فرایند، تبلور مجدد و بزرگ شدن بعضی از دانهها اتفاق افتاده است. نتایج آزمون فشار نشان دادند که در پاسهای اولیه، افزایش سریع در استحکام تسلیم مشاهده میشود. این افزایش استحکام تسلیم تا پاس هشتم ادامه دارد و سپس به تدریج تا پاس سیزدهم کاهش مییابد و نرمشدگی اتفاق میافتد. کاهش استحکام تسلیم به تبلور مجدد دینامیکی نسبت داده شد. در تحقیق حاضر همچنین از مدلسازی برای کرنشسختی و کرنشنرمی با بهکارگیری ترکیب مدل Mecking - Estrin و Avrami استفاده شد که تطابق خوبی را با دادههای تحقیق حاضر نشان داد.

توضیحات بیشتر