فایل ورد سنتز، مشخصهيابي و بررسي زيست سازگاري شيشه زيست فعال حاوي اکسيدمنيزيم تهيه شده به روش سل- ژل

لینک دانلود

 فایل ورد سنتز، مشخصهيابي و بررسي زيست سازگاري شيشه زيست فعال حاوي اکسيدمنيزيم تهيه شده به روش سل- ژل دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد سنتز، مشخصهيابي و بررسي زيست سازگاري شيشه زيست فعال حاوي اکسيدمنيزيم تهيه شده به روش سل- ژل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد سنتز، مشخصهيابي و بررسي زيست سازگاري شيشه زيست فعال حاوي اکسيدمنيزيم تهيه شده به روش سل- ژل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد سنتز، مشخصهيابي و بررسي زيست سازگاري شيشه زيست فعال حاوي اکسيدمنيزيم تهيه شده به روش سل- ژل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر تولید نانو پودر شیشه زیست فعال با روش سل مژل و شناسایی مناسبترین ترکیب آن برای کاربرد در بدن است. بههمین منظور شیشههایی در سیستم MgO% x،P2O5% 4،CaO)% x-36،(SiO2 60 و(mol % 10,8,5= x (که در آنها منیزیم به مرور جایگزین کل سیم شد، سنتز شدند. اهمیت منیزیم در بدن ان سان، نقش کلیدی آن در جذب کلسیم، رشد و استحکام بخشی به بافت استخوانی، سبب شد تا به عنوان عنصر چهارم به ترکیب افزوده شددده و ااراآ آن بررسددی شددود. طبق نتایج آنالیز حرارتی (STA (میتوان دمای 760 درجه سددانتیگراد را به عنوان دمای پایداری نمونهها در نظر گرفت. پودرهای شدددیشددده به شدددکل قرص درآمده و در زمانهای متفاوآ 7،3،1و14 روز، در محلول شبیه سازی شدهی بدن (SBF (در دمای 37 درجه سانتیگراد داخل انکوباتور قرار داده شدند. پس از زمانهای مذکور با تکن یک های پراش پرتو ایکس (XRD ،(طیف سدددن ی مادون قرمز (FTIR (و م طال عاآ مورفولوژیکی با اسدددت فاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM (سطح شیشهها مشخصهیابی شدند. بررسی برون تنی نمونهها نشان داد که تمام آنها رفتار زی ست فعالی ن شان داده و الیه هیدروک سی کربناآ آپاتیت (HCA (روی سطح تمام نمونهها ت شکیل شدها ست. نرختشکیل الیه ای اد شده در نمونههایی با درصد متفاوآ اکسید منیزیم بررسی شد و نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش زمان غوطهوری، میزان بلورهای کروی شددکل HCA روی سددطح نمونه افرایش یافته و نمونه در چهاردهمین روز غوطهوری بهترین نتایج را ن شان داده و تقریبا به طور کامل تو سط الیه HCA پو شانده شده ا ست. در نهایت شی شه زی ست فعال حاوی 8%اکسید منیزیم، بهعنوان ترکیب شیمیایی بهینه با باالترین سطح زیست فعالی و زیست سازگاری تعیین شد.

توضیحات بیشتر