فایل ورد شناسايي و ارزيابي رفتار مکانيکي مناطق مختلف در موضع اتصال آلياژ آمورف تودهاي جوشکاري شده بهروش اصطکاکي اغتشاشي نقطهاي (FSSW)

لینک دانلود

 فایل ورد شناسايي و ارزيابي رفتار مکانيکي مناطق مختلف در موضع اتصال آلياژ آمورف تودهاي جوشکاري شده بهروش اصطکاکي اغتشاشي نقطهاي (FSSW) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شناسايي و ارزيابي رفتار مکانيکي مناطق مختلف در موضع اتصال آلياژ آمورف تودهاي جوشکاري شده بهروش اصطکاکي اغتشاشي نقطهاي (FSSW)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شناسايي و ارزيابي رفتار مکانيکي مناطق مختلف در موضع اتصال آلياژ آمورف تودهاي جوشکاري شده بهروش اصطکاکي اغتشاشي نقطهاي (FSSW)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شناسايي و ارزيابي رفتار مکانيکي مناطق مختلف در موضع اتصال آلياژ آمورف تودهاي جوشکاري شده بهروش اصطکاکي اغتشاشي نقطهاي (FSSW) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در این تحقیق پس از اتصالدهی موفق آلیاژ آمورف تودهای با ترکیب 93Cu7)Ti41Zr25Be28Fe6 (بهروش FSSW،مقطع اتصال بررسی شد. آزمونهای ریزسختی ویکرز و ارزیابی باندهای برشی بهکمک میکروسکوپ SEM ،جهت شناسایی مناطق مختلف بهخدمت گرفته شد. چهار منطقه شامل: فلز پایه (BM ،(منطقه تحت تاثیر حرارت و کار مکانیکی (TMAZ ،(منطقه اغتشاشی زیر شانه ابزار (SSZ (و منطقه اغتشاشی زیر نوک ابزار (TSZ(؛ در ناحیه اتصال شناسایی شدند. آزمون نانوفروروی جهت ارزیابی رفتار مکانیکی مناطق شناسایی شده، با حداکثر نیروی mN1 -و با نرخ بارگذاری s.mN/ انجام شد. کمترین سختی (GPa (/ متعلق به TMAZ ،کمترین مدول کشسانی (GPa (/ مربوط به TSZ و بیشترین سختی (GPa (/ و بیش ترین مدول کشسانی (GPa/) متعلق به SSZ بهدست آمد. بررسی و تحلیل الگوی پلهای در منحنی نیرو - عمق فروروی تایید کرد که ، حضور تنش باقیمانده عامل افزایش پهنای پلهها در TSZ میباشد. تعداد نسبتا زیاد باند برشی تشکیل شده ، به احتمال حضور خوشههای اتمی با نظم کوتاهدامنه در TSZ نسبت داده شد. افزایش حجم آزاد در TMAZ ،علت توزیع همگن تغییر شکل و افزایش تعداد باندهای برشی در این منطقه میباشد. تعداد کم با پهنای محدود باندهای برشی در SSZ ،موید حضور نانوبلورهایی در زمینه آمورف میباشد.

توضیحات بیشتر