فایل ورد عمليات حرارتي کروي کردن تحت دو سيکل متفاوت بر روي فولاد 10B38 با دو ريزساختار اوليه متفاوت

لینک دانلود

 فایل ورد عمليات حرارتي کروي کردن تحت دو سيکل متفاوت بر روي فولاد 10B38 با دو ريزساختار اوليه متفاوت دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد عمليات حرارتي کروي کردن تحت دو سيکل متفاوت بر روي فولاد 10B38 با دو ريزساختار اوليه متفاوت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد عمليات حرارتي کروي کردن تحت دو سيکل متفاوت بر روي فولاد 10B38 با دو ريزساختار اوليه متفاوت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد عمليات حرارتي کروي کردن تحت دو سيکل متفاوت بر روي فولاد 10B38 با دو ريزساختار اوليه متفاوت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به منظور بهینهسازی عملیات حرارتی کروی کردن بر روی فولاد 10B38 انجام شده است. در این تحقیق فولاد 10B38با دو ریزساختار متفاوت)مارتنزیتی و فریتی-پرلیتی(، تحت دو سیکل متفاوت عملیات حرارتی کروی کردن، یکی روی دمای بحرانیبه مدت 11 ساعت و دیگری پایین دمای بحرانی به مدت 12 ساعت قرار گرفت تا تاثیر نوع ریزساختار اولیه و نوع سیکل عملیاتحرارتی بر میزان کروی شدن فولاد 10B38 مشاهده شود. در این تحقیق از آزمایشهای کوانتومتری، متالوگرافی، میکروسکوپالکترونی، پراش اشعه ایکس، تعیین درصد فازی، ریزسختی و آزمون کشش فاقدار به منظور اندازهگیری قابلیت فورج سرد استفاده شد. نتایج نشان داد که در یک سیکل مشابه، فولاد مارتنزیتی بعد از عملیات حرارتی کروی کردن به طور کامل کروی میشود، درحالیکه فولاد دارای ریزساختار اولیه فریتی-پرلیتی دارای25/5درصد پرلیت میباشد. در یک ریزساختار اولیه مشابه فولادهای تحت عملیات حرارتی کروی کردن زیر دمای بحرانی نسبت به فولادهای تحت عملیات حرارتی کروی کردن روی دمای بحرانی،20-15 درصد پرلیت کمتری نشان دادند. نتایج آزمون کشش فاقدار نشان داد که با افزایش درصد پرلیت از صفر به 66/6درصد کرنش شکست از0/55به 0/26کاهش یافته است و در نتیجه با افزایش درصد پرلیت قابلیت فورج سرد کاهش مییابد.

توضیحات بیشتر