فایل ورد فرآوري شيميايي سنگ معدن سلستين جهت حذف کلسيم

لینک دانلود

 فایل ورد فرآوري شيميايي سنگ معدن سلستين جهت حذف کلسيم دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد فرآوري شيميايي سنگ معدن سلستين جهت حذف کلسيم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد فرآوري شيميايي سنگ معدن سلستين جهت حذف کلسيم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد فرآوري شيميايي سنگ معدن سلستين جهت حذف کلسيم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

معادن ایران جزو منابع غنی فلز استرانسیوم در جهان به شمار میرود. این فلز بهصورت سولفات استرانسیوم در سنگ معدن سلستین وجود دارد. با استفاده از سلستین و بهرهگیری از روشهای مختلف، ترکیبهای استرانسیوم تولیدمیشود. در میان ترکیبات استرانسیوم، کربنات استرانسیوم دارای مصارف بیشتری در صنعت میباشد. حضور ناخالصیها باعث افت کیفیت این محصول میشود. با توجه به خصوصیات زمینشناسی این معادن عمده ناخالصیسلستین، سولفات )کربنات( کلسیم میباشد. برای حذف کلسیم از ماده معدنی یا محصول نهایی روشهای مختلفی پیشنهاد شده است. در این پژوهش بررسی فرآوری شیمیایی سلستین پرداخته شده است و مقدار کلسیم در مادهمعدنی کاهش یافته است. در این مطالعه با استفاده از روش پاسخ سطح ) RSM ( به بررسی پارامترهای غلظت هیدروکلریک اسید، زمان و دما پرداخته شده است. غلظت هیدروکلریک اسید در بازهی 2 / 0 تا 2 مولار، در بازه 20تا 60 درجه سانتیگراد و زمان در بازهی 1 تا 4 ساعت با استفاده از طرح کامپوزیت مرکزی ) CCD ( موردمطالعه قرارگرفتند. شرایط بهینه زمانی است که حداکثر کلسیم وارد فاز آبی شود درحالیکه حداقل استرانسیوم حل گردد. بهاینترتیب در شرایطی که هیدروکلریک اسید دارای غلظت 2 / 0 مولار باشد، در مدتزمان یک ساعت و در دمایمحیط حدود 40 درصد کلسیم حل میشود و درعینحال کمتر از 2 درصد استرانسیوم از دست میرود. با توجه به بررسیهای آماری انجامشده بر روی نتایج، تغییرات زمان بیمعنا بوده و تاثیری بر انحلال کلسیم نمیگذارد.

توضیحات بیشتر