فایل ورد مدلسازي آماري فرايند استخراج حلالي اسيد سولفوريک توسط تري اکتيل آمين ( TOA ) به روش سطح پاسخ

لینک دانلود

 فایل ورد مدلسازي آماري فرايند استخراج حلالي اسيد سولفوريک توسط تري اکتيل آمين ( TOA ) به روش سطح پاسخ دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مدلسازي آماري فرايند استخراج حلالي اسيد سولفوريک توسط تري اکتيل آمين ( TOA ) به روش سطح پاسخ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مدلسازي آماري فرايند استخراج حلالي اسيد سولفوريک توسط تري اکتيل آمين ( TOA ) به روش سطح پاسخ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مدلسازي آماري فرايند استخراج حلالي اسيد سولفوريک توسط تري اکتيل آمين ( TOA ) به روش سطح پاسخ :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر از تکنیک ا ستخراج حلالی برای بازیابی ا سیدهای معدنی نظیر ا سید سولفوریک ا ستفاده شده ا ست. در این تحقیق تاثیر غلظت تری اکتیل آمین ) TOA ( به عنوان ا ستخراجکننده، غلظت اولیهی ا سید سولفوریک در فاز آبی و دما برا ستخراج اسید سولفوریک مورد برر سی قرار گرفت. آزمایشات با ا ستفاده از روش سطح پا سخ ) RSM ( و با ا ستفاده از روش طراحی کامپوزیت مرکزی CCD طراحی شدند. در آزمایشات صورت گرفته از اسید سولفوریک با غلظتهای اولیه 20 ، 85 و150 گرم بر لیتر استفاده شد. همچنین استخراجکنندهی تری اکتیل آمین با درصدهای حجمی 10 ، 25 و 40 درصد، اکتانولبا در صد حجمی 10 در صد به عنوان ا صلاحکننده و کروزن به عنوان رقیقکننده مورد ا ستفاده قرار گرفتند. برای بررسی اثر دما، آزمایشات در دماهای 5 ، 20 و 35 درجهی سانتیگراد انجام شدند. نتایج به د ست آمده از پژوهش حاظر ن شان میدهدکه درصددد اسددتخراج با افزایش درصددد حجمی تری اکتیل آمین و کاهش غلظت اولیهی اسددید سددولفوریک، افزایش مییابد.همچنین نتایج این آزمایشات نشان میدهد که دما تاثیر ناچیزی بر در صد ا ستخراج و غلظت ا سید جذب شده در فاز آلی دارد. در انتها با ا ستفاده از مدلسازی آماری به روش سطح پا سخ و با ا ستفاده از مدل رگر سیون چندجملهای درجهدوم ، دومعادله برای درصد استخراج اسید سولفوریک و غلظت اسید سولفوریک جذب شده در فاز آلی به دست آمد. سپس با استفادهاز این معادلات، بهینه سازی برای در صد ا ستخراج و نیز غلظت ا سید جذب شده در فاز آلی انجام گرفت. شرایط بهینه برای رسیدن به درصد استخراج بالای 90 درصد، حداکثر مقدار اسید جذب شده، 5 / 32 گرم بر لیتر، در غلظت اولیهی اسدیدسولفوریک 36 گرم بر لیتر و در صد حجمی تری اکتیل آمین 40 در صد بوده و برای رسیدن به غلظت ا سید جذب شدهی بالای 70 گرم بر لیتر، حداکثر درصد استخراج، 52 درصد در غلظت اولیهی اسید سولفوریک 132 گرم بر لیتر و درصدد حجمی تری اکتیل آمین 40 درصد میباشد.

توضیحات بیشتر