فایل ورد اثر 5 نوع بستهبندي بر ويژگيهاي بافتي و ميکروبي بستني خشک

لینک دانلود

 فایل ورد اثر 5 نوع بستهبندي بر ويژگيهاي بافتي و ميکروبي بستني خشک دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر 5 نوع بستهبندي بر ويژگيهاي بافتي و ميکروبي بستني خشک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر 5 نوع بستهبندي بر ويژگيهاي بافتي و ميکروبي بستني خشک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر 5 نوع بستهبندي بر ويژگيهاي بافتي و ميکروبي بستني خشک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي و بيست و چهارمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

مصرف سرانه شیر در کشورمان بسیار پایینتر از مصرف سرانه جهانی است. یکی از راهها برای افزایش مصرف سرانه، ایجاد تنوع در نوع محصولات میباشد. با احیاء فرآودههای لبنی سنتی میتوان به این هدف رسید. بستنیخشک یکی از فرآوردههای شیری سنتی است که بهعلت معایب بافتی و میکروبی، ماندگاری پایینی دارد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر 5 نوع ماده بستهبندی بر ویژگیهای بافتی ومیکروبی بستنیخشک بود. بستنیخشک مطابق روش سنتی تهیه شد و سپس در 5 نوع (پلیاتیلن تحت خلاء/مقوا، پلیاتیلن تحت اتمسفر معمولی/مقوا، فویل آلومینیوم/مقوا، کاغذ روغنی/مقوا و مقوا) بستهبندی گردید و به مدت 60 روز در دمای 8+ درجه سانتیگراد نگهداریشد. ویژگیهای بافتی و میکروبی نمونههای بستنیخشک با آزمونهای تعیین سفتی، شمارش کلی میکروارگانیسمها و شمارش کپک و مخمر ارزیابی شد. با گذشت زمان میزان سفتی، شمارش کلی میکروارگانیسمها و شمارش کپک و مخمر، افزایش یافت. بستهبندی پلیاتیلن تحت خلاء/مقوا مناسبترین بستهبندی ازنظر ویژگیهای میکروبی و درعینحال نامناسبترین بستهبندی از نظر ویژگی بافتی بود.بستهبندی فویل آلومینیوم/مقوا ازنظر ویژگی بافتی به عنوان مناسبترین بستهبندی انتخاب شد. بستهبندی پلیاتیلن با اتمسفرمعمولی/مقوا ازنظر ویژگیهای بافتی و میکروبی در اکثر زمانها تفاوت معنیداری با بستهبندی فویل آلومینیوم/مقوا نداشتP> 0/05 بستهبندی مقوا و کاغذ روغنی/مقوا، از نظر ویژگیهای بافتی و میکروبی نامناسبترین بستهبندیها بودند.

توضیحات بیشتر