فایل ورد ارزيابي اثر پوشش دهي صمغ فارسي و مرو به دو روش غوطهوري و پاششي برسنتيک افت رطوبت و جذب روغن چيپس سيبزميني

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي اثر پوشش دهي صمغ فارسي و مرو به دو روش غوطهوري و پاششي برسنتيک افت رطوبت و جذب روغن چيپس سيبزميني دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي اثر پوشش دهي صمغ فارسي و مرو به دو روش غوطهوري و پاششي برسنتيک افت رطوبت و جذب روغن چيپس سيبزميني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي اثر پوشش دهي صمغ فارسي و مرو به دو روش غوطهوري و پاششي برسنتيک افت رطوبت و جذب روغن چيپس سيبزميني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي اثر پوشش دهي صمغ فارسي و مرو به دو روش غوطهوري و پاششي برسنتيک افت رطوبت و جذب روغن چيپس سيبزميني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي و بيست و چهارمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

مصرف محصولات سرخ شده روز به روز در سرتاسر دنیا رو به افزایش است که منجر به گسترش بیماریهایی مانند دیابت، چاقی وبیماریهای قلبی و عروقی شده است. در این پژوهش تاثیر پوششدهی چیپس سیبزمینی توسط صمغهای بومی دانه مرو و صمغ فارسیدر غلظتهای (25/0 و 5/0 درصد) به دو روش غوطهوری و پاششی بر سنتیک افت رطوبت و میزان جذب روغن چیپسهای سیبزمینیسرخ شده به روش عمیق در روغن 190 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده بیشترین میزانرطوبت به نمونههای تیمار شده با صمغ مرو 5/0 درصد با روش غوطهوری اختصاص داشت که بالاترین درصد پوششدهی را دارا بود. روشغوطهوری در مقایسه با روش پاششی درصد پوششدهی بیشتر بود و به علت خاصیت ممانعتکنندگی پوشش هیدروکلوییدی ایجادشده به کاهش اتلاف رطوبت آنها هنگام سرخ کردن، جذب روغن کمتری در این نمونهها مشاهده گردید (05/0<p .( جذب روغن با افزایش غلظت صمغ به طور معنیداری کاهش یافت. میزان روغن کل در دقایق ابتدایی، افزایش یافت و پس از آن و همچنین در مرحله سردکردن تقریباثابت باقی ماند. کمترین میزان پارامتر k به نمونه پوشش داده با صمغ مرو در غلظت 5/0 درصد با روش غوطهوری و بیشترین مقدار آن(0261/0 بر ثانیه) مربوط به نمونه شاهد بود که این اختلاف معنیدار بود (05/0<p . (میزان k با افزایش درصد صمغ در هر دو نمونه صمغ و در هر دو روش پاششی و غوطهوری به طور معنیداری کاهش یافت. در نتیجه پوششدهی با صمغ دانه مرو در غلظت 5/0 %به روش غوطهوری نسبت به صمغ فارسی و روش پاششی منجر به کاهش سرعت افت رطوبت و کاهش بیشتر جذب روغن چیپس سیبزمینی گردید.

توضیحات بیشتر