فایل ورد ارزيابي کيفيت بهداشتي دوغ هاي سنتي ايراني

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي کيفيت بهداشتي دوغ هاي سنتي ايراني دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي کيفيت بهداشتي دوغ هاي سنتي ايراني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي کيفيت بهداشتي دوغ هاي سنتي ايراني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي کيفيت بهداشتي دوغ هاي سنتي ايراني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي و بيست و چهارمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

دوغ یک نوشیدنی سنتی ایرانی است که در صنعت از ترکیب ماست با آب و نمک تهیه میشود. تولید این محصول در شرایط سنتی نیز در منازل و کارگاههای کوچک بسیار رایج میباشد. ویژگیهای میکروبیولوژیک دوغهای سنتی با توجه به ارتباط آن با شرایط بهداشتی تولیدو نگهداری دوغ و نیز ارتباط آن با سلامت مصرفکننده از اهمیت خاصی برخوردارند. لذا هدف از انجام تحقیق حاضر ارزیابی کیفیتمیکروبیولوژیک و بهداشتی دوغهای سنتی ایرانی عرضه شده در اهواز و مقایسه آن با استانداردهای ملی کشور میباشد. در مجموع تعداد 120 نمونه دوغ سنتی جمعآوری گردید. تعداد کلیفرمها، تعداد کپک و مخمر و وجود یا عدم وجود اشریشیا کلای و استاقیلوکوکوسهایکواگولاز مثبت مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج، میزان آلودگی دوغهای سنتی به کپک و مخمر بسیار بالا بود بهگونهای که کمترینتعداد کپک و مخمر شمارش شده در نمونههای مورد آزمایش، 4 لگاریتم واحد تشکیل دهنده کلنی در میلیلیتر و بیشترین میزان آن 8/37 لگاریتم واحد تشکیل دهنده کلنی در میلیلیتر بود. در بین 120 نمونه دوغ سنتی آزمایش شده، در 5 نمونه آلودگی کلیفرمی مشاهده شد که با آزمایشهای تکمیلی انجام شده مشخص گردید که همگی اشریشیا کلای بودند. در هیچیک از نمونهها آلودگی به استافیلوکوکوسهای کواگولاز مثبت مشاهده نگردید. بنابراین به نظر میرسد که میبایست نظارت بیشتری بر نحوه تولید و نگهداری این محصول صورت پذیرد.

توضیحات بیشتر