فایل ورد ارزيابي محتوي الکل نمونه هاي ماءالشعير وارداتي و توليد شده در داخل کشور با سه روش تقطير ، اسپکتروفتومتر و کروماتوگرافي گازي

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي محتوي الکل نمونه هاي ماءالشعير وارداتي و توليد شده در داخل کشور با سه روش تقطير ، اسپکتروفتومتر و کروماتوگرافي گازي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي محتوي الکل نمونه هاي ماءالشعير وارداتي و توليد شده در داخل کشور با سه روش تقطير ، اسپکتروفتومتر و کروماتوگرافي گازي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي محتوي الکل نمونه هاي ماءالشعير وارداتي و توليد شده در داخل کشور با سه روش تقطير ، اسپکتروفتومتر و کروماتوگرافي گازي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي محتوي الکل نمونه هاي ماءالشعير وارداتي و توليد شده در داخل کشور با سه روش تقطير ، اسپکتروفتومتر و کروماتوگرافي گازي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي و بيست و چهارمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

صنعت مواد غذایی حلال رشد سریع وپایدار دارد. ولی با این حال مشکلاتی برای صدور گواهی نامه از محصولات حلال به عنوان یک مسیله کلیدی در توسعه بازار جهانی غذاهای حلال مشاهده شده است. یکی از این موارد محدودیت ناهماهنگ مقدارمجاز اتانول در صدور گواهینامه مواد غذایی به دلیل عدم وجودیک حد استاندارد از تایید استاندارد جهانی است. حد قابل قبول مقدار الکل برای محصولات غذاییمختلف برای سازمانها وکشور های مختلف متفاوت است ، مواد غذایی اسلامی وشورای تغذیه آمریکا سطح 1/0 ، % مالزی01/0 % وکشور های اروپایی کمتر از 5/0 درصد را مجاز میداند. در پژوهش حاضر مقدار ناچیز الکل نوشیدنی هایی مانند ماءالشعیر(داخلی و وارداتی ) ،دوغ کفیر ، آب پرتقال وسرکه با استفاده از روشهای تقطیر ، اسپکتروفوتومترو کروماتوگرافی گازی اندازه گیری شد ومورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج نشان داد با استفاده از روش تقطیر ، در تغییر مقادیر الکل در زمان نگهداری فقط درنمونه تری هورس ، اختلاف معناداری مشاهده نشد در حالی که بقیه نمونه ها با گذشت زمان تفاوت معناداری در مقادیر الکل مشاهده گردید و با روش اسپکتروفوتومترکلیهنمونه ها با گذشت زمان اختلاف معناداری در مقادیر الکل دیده شد (05/0<P .( همچنین مقادیر الکل اندازه گیری شده در نمونه ها باروش اسپکتروفوتومترنسبت به روش تقطیر بیشتر گزارش شد. نتایج تزریق نمونه های ماءالشعیر به دستگاه جی سی که در کروماتوگرام ماءالشعیر ایستک (داخلی) وباواریا (وارداتی) مشخص شده است ، نشان داد که مقادیر الکل در این نمونه ها صفر می باشد درحالی کهنمونه های فوق با روش تقطیر واسپکتروفوتومتر به ترتیب حاوی 003/0±036 /و001/0 ±019/0 درصد الکل بودند. نتایج اندازه گیریمقادیر الکل در نمونه دوغ کفیر ،سرکه وآب پرتقال با روش تقطیر واسپکتروفوتومتر بیشتر از روش جی سی گزارش گردید.در نمونه دوغ کفیردرصد الکل 7/0 و با روش جی سی 5/0 گزارش شد که میتوان نتیجه گرفت که در چنین مواردی روش تقطیر می تواند در حلالبودن محصول تردید ایجاد کند. بامقایسه نتایج به دست آمده با روشهای مختلف می توان نتیجه گرفت روش تقطیرکه امروزه به عنوان تنها روش تشخیص الکل در نمونه های غذایی است روش مناسبی برای اندازه گیری الکل نبوده و حساسیت این روش پایین می باشد در حالی که روش جی سی از دقت وحساسیت بالایی برخوردار است.

توضیحات بیشتر