فایل ورد امکانسنجي بکارگيري شاخصهاي ريولوژيکي آرد گندم به منظور پيشبيني وضعيت تخمير فرآوردههاي نانوايي

لینک دانلود

 فایل ورد امکانسنجي بکارگيري شاخصهاي ريولوژيکي آرد گندم به منظور پيشبيني وضعيت تخمير فرآوردههاي نانوايي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد امکانسنجي بکارگيري شاخصهاي ريولوژيکي آرد گندم به منظور پيشبيني وضعيت تخمير فرآوردههاي نانوايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد امکانسنجي بکارگيري شاخصهاي ريولوژيکي آرد گندم به منظور پيشبيني وضعيت تخمير فرآوردههاي نانوايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد امکانسنجي بکارگيري شاخصهاي ريولوژيکي آرد گندم به منظور پيشبيني وضعيت تخمير فرآوردههاي نانوايي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي و بيست و چهارمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

یکی از مشکلات رایج در عرصهی فرآوردههای نانوایی، وجود محدودیت در پیشبینی و رصد وضعیت تخمیر این فرآوردهها به سبب عدم دسترسی به موقعیت آزمون و یا شرایط متغییر آن میباشد. با در نظر گرفتن ایراداتی که به روشهای رصد تخمیر وارد است و اینکه نمیتوان از پیشبینی و تعیین شرایط تخمیر به سبب اهمیت آن چشم پوشید، بایستی بدنبال راهحلی برای دستیابی به اطلاعات در باب اینمرحله بود. یکی از اقدامات ممکن، پیشبینی شرایط تخمیر از طریق استفاده از شاخصهای ریولوژیکی آرد میباشد. این پژوهش با هدف امکانسنجی بکارگیری شاخصهای ریولوژیکی در راستای دستیابی به وضعیت تخمیر خمیر نان صورت گرفت. برای نیل به این هدف ازطریق محاسبات آماری، همبستگی این پارامترها و معنیداری ضرایب همبستگی تعیین شد. نظر به اینکه تعداد قابلتوجهی از فاکتورهای ریولوژیکی با ویژگیهای مد نظر در تخمیر همبستگی معنادار داشتند و این همبستگیها به لحاظ علمی توجیهپذیر بودند، میتوان امکان چنین کاربردی را مسلم دانست. در حقیقت با در نظر گرفتن نوع همبستگی (به معنای مثبت یا منفی بودن آن) قادریم صرف انجام ارزیابیهای ریولوژیکی همچون فارینوگرافی و آلویوگرافی، در باب وضعیت تخمیر نمونه به لحاظ توسعهی خمیر و وضعیت رهایش گاز از آن، اظهار نظر نموده و با سطح اطمینان حداقل 95 درصد شرایط تخمیر نمونهی آرد مربوطه را بدون انجام هرگونه ارزیابی حین تخمیر، پیش بینی کنیم.

توضیحات بیشتر